MDOV

Mazda Dealers Ondernemersvereniging

Privacy Statement Mazda Dealers Ondernemers Vereniging

In dit privacy statement geeft de MDOV graag heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. De MDOV is ervan overtuigd dat de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die de MDOV verzamelt als u op deze website het contactformulier invult.

De MDOV houdt zich hierbij uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat de MDOV in ieder geval:

 • uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonlijke gegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonlijke gegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, met inachtneming het bepaalde in dit privacy statement;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonlijke gegevens, u hier op wil wijzen en deze zal respecteren.

Verantwoordelijke

De MDOV is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

MDOV 
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
E-mail: secretariaat@mdov.nl 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres.

De MDOV verwerkt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens door het invullen van het contactformulier aan ons hebt verstrekt.

Doel en grondslag van de verwerking

De MDOV verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met u op te nemen en/of onze diensten aan u te verlenen op uw verzoek.

Over het algemeen verwerkt de MDOV uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals bovenstaand aangeven. Wanneer BranchePartners uw gegevens gebruikt voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Wij dienen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel verwerken wij uw gegevens op de volgende grondslagen:

 • voor de uitvoering of de totstandkoming van een overeenkomst;
 • voor de naleving van een wettelijke plicht;
 • u geeft toestemming voor de verwerking; of
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

De MDOV  verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de volgende grondslagen:

Doeleinden: Uitvoeren verzoek of overeenkomst
Grondslag: Noodzakelijk ter uitvoering overeenkomst

Beveiliging persoonlijke gegevens

De MDOV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hierom heeft de MDOV dan ook bijpassende technische en organisatorische maatregelen genomen, ook indien nodig met/bij derden waarmee wordt samengewerkt via een verwerkersovereenkomst, om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Mocht u het vermoeden hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit dan graag zo spoedig mogelijk, zodat wij hier direct de nodige maatregelen tegen kunnen treffen.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

De MDOV bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG).

Register

De MDOV houdt als verantwoordelijke een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van BranchePartners plaatsvinden (artikel 30 van de AVG).

Uw privacyrechten

U heeft als betrokkene een aantal wettelijke rechten. Onderstaand een nadere toelichting:

 • Recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonlijke gegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsrecht;
 • Het recht op rectificatie of correctie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig is;
 • Het recht op verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of om beperking van de verwerking te vragen. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn om uw verzoek te weigeren;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht hebt om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en dat u het recht hebt om die gegevens naar een andere controller te verzenden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens, met name als de verwerking vereist is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar:

MDOV 
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
Mail: secretariaat@mdov.nl

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen

De MDOV kan uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy statement, zoals IT-providers, communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie we bepaalde ondersteunende services uitbesteden;
 • Toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De MDOV zal persoonlijke gegevens alleen delen in overeenstemming met dit privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. Indien de MDOV van mening is dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zal de MDOV uw goedkeuring vragen voordat de MDOV uw persoonlijke gegevens deelt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Om onze diensten te kunnen leveren, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk overbrengen naar een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zorgt de MDOV ervoor dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen

De MDOV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor het actuele privacybeleid van de organisatie.

Contactgegevens

Voor vragen of een nadere toelichting over dit privacy statement kunt u contact opnemen via:

MDOV 
Hoofdveste 32B
3992 DG Houten
Tel.: 088-8040506
Mail: secretariaat@MDOV.nl